ارتباط

حروف

فاصله

کلمات

جمله ها

ارتباط ...

چه عجیبه

و چه دردناک...

 اینکه فکر کنی که فقط تو غمگینی 

و دردناک تر اینکه  میفهمی تو تنها نیستی

/ 4 نظر / 10 بازدید
ویدا

سلام چه تصاویر زیبایی می گذاری [گل] موفق باشی [گل]

یخ فروش جهنم

سلام...چطوری؟؟؟ _______________¶¶¶¶¶¶ __________¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶ _____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶ _¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ___ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ [█]¶¶¶¶¶ ____¶¶¶¶¶ [█] ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _____¶¶¶¶¶¶¶`▼´¶¶¶¶¶¶ ______¶¶¶¶¶¶¶·♥·¶¶¶¶¶ __

یخ فروش جهنم

سلام چرا هم مطالبت شده خصوصی من چی رو بخونم و چطور نظر بدم؟[گل]