پسرک...

پسر بچه ای 10 12 ساله وارد کافی شاپ شد .و پشت یکی از میز ها نشست گارسن با بی حوصلگی  لیوان ابی روی میز گذاشت و از پسرک با عجله و بی حوصلگی پرسید: چه چیزی میل دارید تا براتون بیارم چون مشتری های دیگری نیز درانجا بودند و او نمیخواست وقتش را به صرف یک کودک کند.پسرک پرسید: بستنی میوه ای چنده؟ گارسن با بی حوصلگی و کمی عصبانی جواب داد: پنجاه سنت.کودک سکه هایی که در دست داشت را شمرد گفت: بستنی ساده چنده؟گارسن که صبرش به سر میرسید گفت: سی وپنج سنت.پسرک دوباره نگاهی به سکه ها کرد وگفت: بستنی ساده میخورم برایم بستنی ساده بیاورید.گارسن رفت و یک بستنی ساده اورد پسرک هم رفت پیش صندوق دار بستنی را حساب کرد وامد.پس از این که پسرک بستنی را خورد و رفت .گارسن امد که ظرف بستنی را ببرد چیز عجیبی دید کنار ظرف بستنی دو سکه  پنج سنتی و پنج سکه یک سنتی به عنوان انعام برای گارسن گذاشته بود.

بعضی از ادمها ذاتا پولدار به دنیا می ایند

/ 33 نظر / 15 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ویدا

سلام گلم روز خوبی داشته باشی [گل]

یخ فروش جهنم

____________________$$$$$$_____$$$___$$$$$$$ ___________________$$$_$$$$___$$$__$$$$____$ ___________________$____$$$$_$$$$_$$$ _______________________$$$$$$$$$$$$$$ آپم و منتظر حضورت _______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ___________________$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$ ..____________@ __$$____$$$$_$$$_$$$__$$$$$ _________€€€€€€€€$____$$$$___$$__$$$$___$$$ ______€€€€€€€€€€€€€€__$$$_____$$___$$$____$$ ____€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$$___$$$____$ ___€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$____$$$ __€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$_____$$$____$$ _€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€____ __$$$____$ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€______$$$ $$$___$$$___$$$___$$$___$$$_____$$$ _°_____°______°_____°_____°_____ _$$$ _____________€__________________$$$ _____________€__________________$$$ زود بیااااااااااا ____€_________________$$$$ _____________€._______________$$$$$ _____________€..____________ $$$$$$$$

ویدا

سلام گلم مدام بهت سر می زنم و منتظر پستهای جدیدم . موفق باشی [گل]

عسل

سلام گلممممممممم.وب گوووووووووودی داری . خوشحال میشم به منم بسری و نظر بدی . منتظرتم[ماچ][قلب]

عسل

سلام گلممممممممم.وب گوووووووووودی داری . خوشحال میشم به منم بسری و نظر بدی . منتظرتم[ماچ][قلب]

سرگردان

خیلی این داستان و دوست دارم.[گل][گل][گل]

سودی یه چشم

آره واقعا.... پولدار این آدمه ، نه اونی که پا رو خرخره ملت میذاره. شاد باشی

طلوع

vaghan.......[گل]ba tabadole link movafeghi jigar?

صفا

[گل] وبلاگت عالیه خوشحال میشم به منم سربزنید